H-CARE: “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене

лого на проект h-careФинансираща програма: „Леонардо да Винчи“

Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията

Описание:
Проектът включва сравнителен количествен и качествен анализ на националните констатации, свързани с нуждите от обучение и пропуски, свързани със знанията и компетенциите на настоящите и потенциални продавач-консултанти в сферата на здравеопазването. H-CARE ще предложи единна обучителна програма (на основата на системата ECVET). Целевите групи са безработни дипломирани възрастни (над 18 години), които търсят работа в секторите на здравословното хранене и здравеопазването.

Продължителност на проекта: 01.01. 2014 – 01.06.2016

Официален сайт: http://healthcaresales.eu/

Партньори по проекта

 • Национална агенция за професионално образование и обучение
 • Национален Директорат по Образование, Истанбул, Турция – Координатор на проекта
 • Eвропейска Медицинска Асоциация, Белгия
 • Tехнически Университет “Джордже Асачи”, Румъния
 • BFI – Национален Институт по Професионално образование и обучение, Aвстрия
 • Консултантска компания “ЗГУРА-М”, България

Целеви групи на проекта

 • Безработни дипломирани възрастни (над 18 години), които търсят работа в секторите на здравословното хранене и здравеопазването
 • Настоящи служители в посочените сектори, които търсят надграждане в уменията и компетенциите си
 • Обучители и преподаватели в системата на професионалното образование и обучение и обучителни центрове и институции
 • Търговски компании (малки и средни предприятия) в сектора на Здравеопазването и здравословното хранене

Очаквани резултати

 • Сравнителен количествен и качествен анализ на националните констатации, свързани с нуждите от обучение и пропуски, свързани със знанията и компетенциите на настоящите и потенциални продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването
 • H-CARE единна обучителна програма (на основата на системата ECVET
  • Mодул 1. Въведение и насоки за превенция на здравето
  • Модул 2. Търговия с медицински изделия (MЕ), Помощни технологии (ПT) и хранителни добавки (ХД)
  • Mодул 3. Комуникация и работа с клиенти с увреждания
  • Mодул 4. Умения за управление на продажбите
  • Mодул 5. Умения за предприемачество
  • Mодул 6. E-търговия (МЕ, ПТ, ХД)
  • Mодул 7. Стажове
 • H-CARE Контролен инструмент (на основата на EQAVET)
 • Трудов профил “Продавач-консултант в сферата на Здравеопазването и здравословното хранене”
 • Консолидиран доклад за използваемост на проектните продукти

Резултати: