Международна онлайн конференция: „Бъдещото развитие на образованието, взаимодействие между образование и бизнес, интегриране на дуалното обучение във висшето образование“

В периода 03-04 Септември 2020 г., беше организирана международна онлайн конференция с представители на различни организации от САЩ, Индонезия, България, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия и др., в рамките на 3-годишен международен проект “DYNAMIC – Towards responsive engineering curricula through Europeanisation of dual higher education in sectors of Innovation & Smart Specialisation“.
Основна тема на събитието е развитието на висшето образование и образованието като цяло: промени в учебните програми, дуално образование, алианси за иновации, образование в сферата на предприемачеството, сътрудничество университети-бизнес.
Еврокомисар Мария Габриел се включи в срещата за да отправи своите поздрави към всички участници, да благодари за поканата и да сподели накратко целите на ЕК в областта на образованието:
1. Европейско образователно пространство – до 2025 г. (с фокус върху практическите умения; ученето през целия живот; образователни курсове, които са организирани през почивните дни и вечер; надграждане на уменията; преквалифициране);
2. Европейско изследователско пространство – образователната система да работи съвместно с частния сектор;
3. План за действие за цифровото образование.
Проф. R. Adhikarya от САЩ представи лекция с основни теми:
– Предизвикателства пред образователната система;
– Неравенство в дигиталните компетентности;
– Реформа в учебните програми.
Основен фокус се поставя върху факта, че учебните програми не са ориентирани към нуждите на пазара на труда, бъдещето вече е предопределено от дигиталните технологии, онлайн образованието е вече факт и няма връщане назад. В тази връзка усилията са насочени към създаване на международна учебна програма, приложима за всички държави. Пример за това как ще изглежда учебната програма на бъдещето е сътрудничеството в областта на образованието на 5 партньора: университети, индустрия, публични институции, изследователи и инвеститори.
Лекция за бъдещето на университетите по света представиха лектори от Иновационна мрежа на университетската индустрия – UIIN https://uiin.org/. Основни опорни точки за бъдещо развитие са: промяна от образование към валидиране на уменията; от курсове към обучение; от изпити към проекти. Предизвикателствата в съвременната образователна система са свързани с необходимостта от по-гъвкави учебни програми, ориентирани към нуждите на пазара на труда и отделните личности. Партньорите представят пример за урок за съвременното лидерство, представен от един танцьор: „в началото изглеждайте нелепо, след това направете така че да бъдете лесно възприети от околните, накрая приемете хората, които ви вярват като ваши равни!“.
Лектор от Университета в Сибиу, Румъния разказа за опита си в изготвянето на нова специалност “Мехатроника“, която е създадена вследствие нуждите на пазара на труда от специалисти в областта (такава специалност съществува и в СППОО в България). Бяха демонстрирани успешни практики за дуално обучение по тази специалност.
Примери за успешно прилагане на дуални образователни модели в професионалното образование предложи проф. Галина Илиева от Технически Университет Варна, като разказа, че в университета се прилагат дуални модели на образование в различни специалности, като студентите изучават теория и на практика прилагат знанията си в компании в пристанищната инфраструктура.
Г-жа Радосвета Дракева, национален координатор на Рефернет за България направи кратка презентация на системата Рефернет, като обясни, че като част от CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), НАПОО организира събирането на различни данни в областта на ПОО, за целите на проучвания и изследвания за развитието на професионалното образование и обучение в Европа. Основни тенденции в сферата на професионалното образование и обучение са: премахване на границата между средно и висше образование, премахване на границата между професионално и академично образование, премахване на границата между обучение за целите на работата и обучение за личностно развитие. Беше представено проучване на CEDEFOP за бъдещето на професионалното образование и обучение (резюме на български език може да видите на сайта на НАПОО на следния адрес: https://www.navet.government.bg/bg/profesionalno-obrazovanie-i-obuchenie-v-evropa-1995-2035-doklad-na-cedefop/ ).
Презентация на тема вдъхновяване и мотивация на студентите и обучаемите, представи г-н Паоло Ругери (Италия). На база дългогодишния си опит като собственик и мениджър на 15 компании в целия свят, той представи основни изводи за успешно обучение и успешно наемане на кадри: приемане на предизвикателства; развитие на меки умения; излизане от зоната на комфорт; оценяване на обучаемите, съответно на служителите.

Линк към конференцията тук.