МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Моделът за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение е разработен в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на модела за мониторинг и контрол на качеството на професионалното o6yчение в ЦПО е да обхване процеса по събиране и анализ на информацията за качеството на провежданото в ЦПО професионално обучение и да предоставя препоръки относно извършване на коригиращи действия и вземане на информирани решения от отговорните институции,  насочени към подобряване качеството на ПО и ефективността на мерките за насърчаване на заетостта чрез квалификация и преквалификация.
В нормативната уредба, регламентираща  професионалното обучение в България, не съществува  понятието „мониторинг на качеството на професионалното обучение“. При съгласие на заинтересованите страни терминът може да намери място в съответните нормативни документи. Моделът включва целите, участниците и техните отговорности, индикаторите и методите за осъществяване мониторинг на качеството на професионалното обучение на базата на действащото законодателство.

Моделът е разработен в изпълнение на договор между НАПОО и ДЗЗД Качество и ефективност и е част от Окончателния доклад на изпълнителя.
Презентация на модела.