Модел за мониторинг на компетенциите и за външно независимо оценяване на резултатите от обучението

Моделът за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение се разглежда като процес на оценка на постигнати резултати и нивото на владеене на конкретна компетентност. Прилагането на модела дава възможност чрез изследване на поведението в реална работна среда на наетите лица, завършили професионално обучение, да се правят оценки на проведеното обучение с цел подобряване на качеството, промени в съдържанието на обучението и др. Внедряването му изисква сериозни нормативни промени и решение за финансово обезпечаване.
Външното независимо оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучението означава, че организация, различна от обучаващата (в която имат сериозно присъствие работодателите), ще проведе изпитите за професионална квалификация. Очакванията са тази форма за провеждане на изпитите да допринесе за преодоляване на дисбаланса между професионалните умения на лицата, придобили квалификация и потребностите на бизнеса и да гарантира качеството на предлаганото професионално обучение от обучаващите институции.
Подробно описание на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение и на процедурата за външно независимо оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучение могат да бъдат намерени в Окончателния доклад на изпълнителя по проект “Качество и ефективност”, избран с процедура по ЗОП ДЗЗД Качество и ефективност.