Мрежата ReferNet (2020-2023)

new logo

Националната агенция за професионално образование и обучение е представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2020-2023 г.

ReferNet е общоевропейска мрежа, създадена през 2002 година към Европейския център за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP. Основните дейности на мрежата ReferNet са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), изследвания и анализи на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област.

Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.

Информация, свързана с нови публикации и изследвания може да намерите на страницата на ReferNet в интернет http://www.refernet.bg/bg/ и на https://www.cedefop.europa.eu/en.

Национална квалификационна рамка на Република България