Мрежата ReferNet (2016-2019)

new logo

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.
Целта на дейностите в мрежата е предоставяне на информация за националните политики в професионалното образование и обучение, анализ на текущото състояние и представяне на предложения за развития в контекста на общоевропейските насоки в съответната област.
НАПОО е национален координатор за Европейската мрежа за обмен на информация, опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet;
http://www.refernet.bg/bg/ – официален сайт;

Национална квалификационна рамка на Република България

 


● Публикувано на 23.03.2016 ● Последна редакция 23.03.2016●