На 28 февруари 2020 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

В брой 18 от 28.02.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.
С Наредбата се регламентират организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), както и системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.
С приемането на Наредбата се цели въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение при организацията, провеждането и оценяването на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО.
В Преходните и заключителните разпоредби на документа се урежда провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация до утвърждаването на национални изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО за учениците и за лицата, навършили 16 години.
Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация е достъпна на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/naredba-1-ot-19-fevruari-2020-g-za-organizatsiyata-i-provezhdaneto-na-izpitite-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/