Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г.


● Публикувано на 04.03.2020 ● Последна редакция 04.03.2020●