На годишната Валоризационна конференция на ЦРЧР, проведена на 16.12.2014 г., Националната агенция за професионално образование и обучение бе отличена със Знак за качество за успешно реализиран проект.

На 16 декември 2014 г. се проведе Годишната валоризационна конференция, ежегодно организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Поздрав с видео послание към участниците в конференцията отправи г-н Антонио да Силва Мендес – директор по въпросите на образованието и професионалното обучение в Генералната дирекция по образование и култура на Европейската комисия.
Във Валоризационната конференция взеха участие г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката при 43-то Народно събрание на Република България, проф. Костадин Костадинов – заместник-министър на
образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, г-н Камен Каменов – заместник-министър на младежта и спорта.
На церемонията, състояла се в хотел „Шератън“, гр. София, присъстваха представители от цялата страна на всички институции, които са реализирали успешно проекти през 2013 и 2014 г., финансирани със средства по програмата за „Учене през целия живот“, програма „Младежта в действие” и по новата програма на ЕС – Програма „Еразъм +“, която ще се изпълнява в периода 2014-2020 г.
На конференцията бяха наградени отлично изпълнените проекти по програмите „Учене през целия живот” и „Младежта в действие”, както и победителите в конкурса за „Европейски езиков знак 2014“.
Националната агенция за професионално образование и обучение също бе сред отличените институции. Тя получи публично признание и „Знак за качество“ по повод успешната реализация на двугодишен международен проект – 2011-2013г., на тема:
„Повишаване качеството на обучението по професията „Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението –„FooDrinks“, реализиран по секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Партньорства“.
Това високо отличие е доказателство за изградения през 15 –те години от основаването на НАПОО експертен капацитет да координира и реализира проекти, които имат принос към развитие на националната система за професионално образование и обучение


● Публикувано на 06.01.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●