На какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?

Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на:

• Изискванията на чл. 13 от ЗПОО;
• Изискванията на Рамкови програми, утвърдени през м. март 2017 от министъра на образованието и науката – вариантите за лица, навършили 16 години;
• Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професии за конкретно избраната професия, публикуван в ДВ с Наредба на министъра на образованието и науката.
• Рамковите програми и публикуваните ДОС може да намерите на:

https://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/normativni-dokumenti/ramkovi-programi/

https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/

Актуализиране на учебни планове и програми

Пример