НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

Във връзка със задължението на лицензираните ЦПО за предоставяне на годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) Ви уведомяваме, че Управителният съвет на НАПОО на свое заседание от 12.09.2018 г. прие индикатори за представяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение от лицензираните ЦПО.

Индикаторите, по които Центровете е необходимо да извършват самооценка на качеството на професионалното обучение за предходната календарна година, както и рамката на годишния доклад за самооценката, който трябва да се представи в НАПОО чрез информационната система, ще откриете в рубриката “Методически материали за ЦПО”, в основно меню “За лицензирани ЦПО”  на интернет-страницата на НАПОО:  https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/

Напомняме, че срокът за представяне Годишен доклад за самооценка на качеството за 2018 г. чрез информационната система на НАПОО във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение е до 31.01.2019 г.

Ще бъдат приети само докладите, които са изготвени по рамката и при задължителното използване на индикаторите за самооценка, определени от НАПОО.

Непредставянето, както на годишната информация за дейността през 2018 г., така и на годишен доклад за самооценка на качеството е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл. 49г от ЗПОО.


● Публикувано на 25.09.2018 ● Последна редакция 25.09.2018●