Методически материали за ЦПО

ЗПОО – Информация за ЦПО


Актуализиране на учебен план и учебна програма


Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН)


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)


Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО


Необходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение/валидиране в ЦПО


Регистър на експерти по валидиране, които желаят да работят с ЦПО


Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО


Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в ЦПО


Инструкция за подаване на заявка за задължителни документи по наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение


Инструкция за унищожаване на документи с фабрична номерация. Работа на ЦПО в ИС на НАПОО


Годишен календар на дейността на ЦПО


Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО● Публикувано на 27.10.2015● Последна редакция 20.06.2018●