Методически материали за ЦПО

Годишен график за 2020 г., съгласно Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение 

Индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение

Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение


ЗПОО – Информация за ЦПО


Актуализиране на учебен план и учебна програма


Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН)


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)


Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО

Наръчник    

Инструментариум


Необходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение/валидиране в ЦПО


Регистър на експерти по валидиране, които желаят да работят с ЦПО


Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО


Инструкция за подаване на заявка за задължителни документи по наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение


Инструкция за унищожаване на документи с фабрична номерация. Работа на ЦПО в ИС на НАПОО


Годишен календар на дейността на ЦПО


План за контролната дейност на НАПОО


Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО● Публикувано на 27.10.2015 ● Последна редакция 13.03.2020●