Методически материали за ЦПО

Видеоинструкции за работа с новата ИС на НАПОO


Списък на регионалните дистрибутори на задължителната документация


Списък на държавни и общински ЦПО, които имат право на печат с държавен герб


ЗА САМООЦЕНКА НА ЦПО:
Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение

Индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение 

Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение


АКЦЕНТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Актуализиране на учебен план и учебна програма

Необходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение в ЦПО

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН) 

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)

Информация за попълване на свидетелства за професионална квалификация

Инструкция за подаване на заявка за задължителни документи по Наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение 

Инструкция за унищожаване на документи с фабрична номерация. Работа на ЦПО в ИС на НАПОО


ЗА ВАЛИДИРАНЕ:
Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО

Наръчник    

Инструментариум

Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво

Необходими документи и доказателства при провеждане на процедури по валидиране в ЦПО

Регистър на експерти по валидиране, които желаят да работят с ЦПО


ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО


ЗА ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ:
Изисквания на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” на ДАМТН към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

Възможности за придобиване на правоспособност и видове правоспособности – презентация от информационен ден


ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА НАПОО:
Годишен календар на дейността на ЦПО

План за контролната дейност на НАПОО

Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО

Последващ контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране