Методически материали за ЦПО

Списък на държавни и общински ЦПО, които имат право на печат с държавен герб


Годишен график за 2020 г, съгласно Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация  Допълнителна дата за месец май 2020 г.

На основание заповед № РД-08-56 от 12.08.2020 г., утвърдения годишен график за 2020 г. за провеждане на изпити на лицата в ЦПО се допълва с по една допълнителна дата за месеците септември, октомври, ноември и декември 2020 г. за провеждане на държавен изпит.

Допълнителни дати – Заповед № РД-08-56/12.08.2020 г.


Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение


Индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение


Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение


ЗПОО – Информация за ЦПО


Актуализиране на учебен план и учебна програма


Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН)


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)


Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО

Наръчник    

Инструментариум

Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво


Необходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение в ЦПО


Необходими документи и доказателства при провеждане на процедури по валидиране в ЦПО


Регистър на експерти по валидиране, които желаят да работят с ЦПО


Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО


Инструкция за подаване на заявка за задължителни документи по наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение


Инструкция за унищожаване на документи с фабрична номерация. Работа на ЦПО в ИС на НАПОО


Годишен календар на дейността на ЦПО


План за контролната дейност на НАПОО


Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО● Публикувано на 27.10.2015 ● Последна редакция 04.09.2020●