На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2019 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2019 г. е 31.01.2020 г.
Годишната информация и Докладите за самооценка се подават чрез Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (ИС на НАПОО).
Индикаторите, по които ЦПО извършват самооценка на качеството на професионалното обучение за 2019 календарна година, както и рамката на годишния доклад за самооценката, който се представя чрез ИС на НАПОО, са публикувани в рубриката „Методически материали за ЦПО“, в основно меню “За лицензирани ЦПО” на интернет-страницата на НАПОО:
https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/ и са без промяна от миналата година.
ЦПО и ЦИПО, които са получили лицензия през 2019 г., също са задължени да представят информация в съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение в срок до 31.01.2020 г.
Информационната система ще бъде отворена за подаване на информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО на 01.01.2020 г.
Непредставянето на Годишната информация за дейността през 2019 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО за 2019 г. е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл. 49г от ЗПОО.