На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение подготви „Анализ на резултатите от последващия контрол“, осъществен от Агенцията в периода месец януари 2019 г. – месец декември 2019 г. на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Моля, всички директори на ЦПО и ЦИПО, преподаватели и др. заинтересовани страни да се запознаят с констатациите от проверките, извършени в центровете, с дадените препоръки и да предприемат необходимите мерки за привеждането на дейността на ЦПО/ЦИПО в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни разпоредби, касаещи функционирането им.

Дейности, подлежащи на последващ контрол по чл. 49в от ЗПОО през 2020 г.
1. Изготвяне и предаване в срок до 31 януари 2020 г. на информация за извършената дейност от ЦПО/ЦИПО през предходната 2019 календарна година и годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на агенцията (в изпълнение на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО).
2. Осъществяване на проверки на издаваните от ЦПО свидетелства за професионална квалификация в изпълнение на чл. 40б, ал. 2 от ЗПОО.
3. Достоверност на данните в годишната информация за работата на ЦПО.
4. Спазване на условията на издадената лицензия относно:
– извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 49а, ал. 1 във връзка с чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПОО;
– извършване и удостоверяване на професионално обучение по чл. 12, т. 4 и 5 от ЗПОО;
– въвеждане на информация, свързана с провеждано професионално обучение в информационната система на НАПОО в срок до 10 дни от момента на нейното възникване съгл. чл. 50, ал. 4 от ЗПОО.
5. Професионални обучения в ЦПО, във връзка с постъпили жалби от граждани и институции по определени проблеми, свързани с дейността на ЦПО/ ЦИПО.
Резултатите от извършения последващ контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране, както и Плана за контролната дейност на НАПОО за периода 01.2020 г. – 12.2020 г. може да намерите на сайта на агенцията на следния линк:
https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/