НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО

На основание чл. 40б, ал.2 от ЗПОО издадените от ЦПО Свидетелства за професионална квалификация и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се включват в Регистъра по чл. 42, т.11 от ЗПОО след проверка в Информационната система на НАПОО.
В изпълнение на цитираната разпоредба от началото на м. април 2018 г. НАПОО извършва проверка на двата вида документи за професионална квалификация през новия модул в ИС. Освен Свидетелствата за професионална квалификация на проверка подлежат и всички документи, свързани с процеса на обучение, които съгласно ЗПОО и ДОС за придобиване на квалификация по професии са задължителни.
При направените до момента проверки са установени следните непълноти и нередовности, допускани от ЦПО:
1. Издадените документи са подпечатани с печат на фирмата, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 от ЗПОО. В печата не се изписва пълното наименование и седалището на центъра за професионално обучение, както е по заповедта за издаване на лицензията.
2. В издадените Свидетелства за професионална квалификация:
– на титулната страница и на стр. 2 обучаващата институция не е изписана съгласно издадената от НАПОО лицензия;
– на стр. 2 в реквизит: срок на обучение са посочени часове, вместо реалната продължителност на обучението в месеци, както е изискването на чл. 12, т. 1, буква „а“ от ЗПОО;
– в реквизит: Оценки от изучаваните учебни предмети често липсва учебен предмет: „Предприемачество“, което е нарушение на чл. 28, ал. 1 от ЗПОО и учебен предмет: Учебна практика, което е нарушение на чл. 29, ал. 1 от ЗПОО;
– не е спазено изискването на чл. 44, ал. 1 от Наредба 8/11.08.2016 г. на МОН, че в непопълнените редове се отпечатват тирета;
3. Приложените учебни планове не са актуализирани съобразно изискването на Рамкови програми А или Б, вариантите за лица навършили 16 години
4. Не са прикачени документи на преподаватели за учебните предмети от Общата, Отрасловата и от Специфичната професионална подготовка;
5. Липсват медицински документи за здравословното състояние на курсистите.

Във връзка с изложеното, МОЛЯ задълбочено да се прегледат следните документи:
1. Закон за професионалното образование и обучение, изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.;
2. Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Обн. ДВ бр.66 от 23 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г.;
3. Рамкови програми, утвърдени със Заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.
4. Препоръки, дадени от НАПОО при извършен последващ контрол на дейността на ЦПО;
5. Методически материали за лицензираните ЦПО, достъпни на интернет-страницата на НАПОО – https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/

ЕКИП НАПОО


● Публикувано на 16.05.2018 ● Последна редакция 16.05.2018●