Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше:

 • дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на възрастни;
 • премиера на два от видеофилмите, заснети по „малките истории“;
 • награждаване на избраните  „Малки истории за професионалното обучение“.

Водещият на конференцията Георги Тошев представи НАПОО като институцията, която среща потребностите на бизнеса с възможностите на центровете за професионално обучение да създават работещи хора с умения и компетенции, които реално трябват на индустрията. С инициативите по проект „Качество и ефективност“ НАПОО се обръща и към гражданите – за да популяризира професионалното обучение по такъв начин, че то да става привлекателно за онези, които търсят нови възможности в своето личностно развитие.

Събитието беше открито от Марияна Павлова, председател на НАПОО, която представи тенденциите в дейността на  лицензираните центрове за професионално обучение.

В дискусионния панел участваха г-жа Виолета Димитрова – заместник- директор на Център за професионално обучение към Международния институт по мениджмънт в гр. Варна, г-н Цветан Спасов – главен директор и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика и г-н Павел Павлов – шоколатиер и преподавател в ЦПО към HRC Кулинарна академия в гр. София.

В рамките на дискусията тримата участници представиха своите позиции по редица ключови въпроси като силни и слаби страни на професионалното обучение у нас, роля на държавата в подготовката на успешни кадри за бизнеса, валидиране на уменията, мотивация и възможности пред обучаващите се, бъдещи тенденции в предлагането на квалификации.

Г-н Цветан Спасов обяви, че планирано до две години предстои въвеждането на електронни ваучери за обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще могат да се свалят под формата на QR код от уебсайта на Агенция по заетостта. Те ще дават възможност за включване както в обучение за придобиване на умения, така и за преминаване през процедура за валидиране на вече придобити умения. Последното е от особена важност за развитието на работната сила в страната, както подчерта и г-жа Виолета Димитрова, тъй като валидирането е една от най-ценните процедури за възрастните обучаеми – спестява време, „легитимира“ положените вече усилия в хода на неформалното обучение или самостоятелното учене, както и е атрактивна за гражданите, предоставяйки им шанс да се представят и чрез персонално портфолио. Г-н Спасов допълни акцентите и с предвидените съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост обучения по базови и специфични дигитални умения, които заедно с мярката „Дигитални умения“ за напреднали по ПРЧР, ще предложат на българските граждани възможност да покрият основния спектър на тези търсени от пазара на труда компетенции. Стремежът е към 2030 г. най-малко 35% от работната сила в България да бъде включена в различни форми на учене през целия живот, като гъвкавите форми на труд и въвеждането на възможност за работа от разстояние ще са двигател за увеличаване броя на хората, имащи желание и възможност да се квалифицират и преквалифицират. Цитираните прогнозни числа говорят също за мащабите на предвидената подкрепа: около 500 хил. български граждани ще преминат обучения за дигитални умения, а други 140 хил. българи ще имат възможност да валидират знания, които вече притежават.

Г-жа Виолета Димитрова подчерта, че така обсъжданото финансовото подпомагане за участие в професионални курсове е много важно за българите, тъй като наличието на целеви финансови  механизми неминуемо увеличава броя на желаещите да учат. Това е само един аспект от цялостната дейност на институциите за обучение на възрастни в процеса на мотивиране и активиране на лицата, който е много специфичен и изискващ сериозна работа с тях. В усилията си центровете за професионално обучение са улеснени от факта, че законодателството в сферата на професионалното образование и обучение е в синхрон с европейското, което улеснява редица процеси.

Г-н Павел Павлов сподели вълнуващи моменти от личния си път на кариерно израстване, благодарение и на преминатото професионално обучение, като неколкократно постави акцент върху персоналната инициатива и осъзнаване на необходимостта от развитие на всеки човек, търсещ успешна реализация в страната или където и да било на глобалния пазар на труда. За него една от големите ценности е, че българското обучение е привлекателно и за чужденците, като в персоналната му практика има курсисти дори от САЩ. Отвъд атрактивната страна и прагматизма, по негово мнение професионалното обучение изисква задълбочен интерес и готовност за придобиването на сериозни познания: в случая с шоколада- химични процеси, суровини, взаимодействие на съставките. Открил за себе си успешната рецепта на израстването в професията, г-н Павлов подчерта огромните възможности на този тип обучения да разгръщат индивидуалния потенциал отвъд условните граници на националните пазари, като правят човек адаптивен и пряко ангажиран с личностното си и професионално развитие.

 

Въздействието на така споделените мнения в дискусията беше продължено и от представянето на някои от участниците в инициативата „Малки истории за професионалното обучение“.  Събраните повече от 70 истории представят успехите на обучавани лица, които са получили професионална квалификация и са променили кариерния си път, както и на центрове за професионално обучение, които са работили по мотивацията на възрастни да се включат в различни форми на учене. Всички малки истории са събрани и публикувани в електронна книга на интернет страницата на НАПОО. По пет от историите  са заснети кратки филми, които показват смисъла на професионалното обучение, без значение от възрастта, предходния личен опит или обществените предразсъдъци. Излъчените в рамките на конференцията два филма демонстрираха и един изключително важен аспект на професионалното обучение – то не се реализира само за себе си, а е свързано с всички останали форми на образование и квалификация, като може да е естествен и успешен трамплин към продължаване в сферата на висшето образование или защо не на последваща преподавателска дейност.

Участниците в конференцията аплодираха героите на видеофилмите, заснети по „малките истории“ – Александра Господинова, Павел Павлов, Александра Желязкова, Иван Иванов и Сузана Ангелова.

Вълнуващ момент беше и награждаването на отличените от НАПОО и Агенция по заетостта малки истории и на институциите, стоящи зад тях. Наградите връчиха Марияна Павлова, председател на НАПОО и Красимира Брозиг, ръководител на проекта и главен секретар на НАПОО. В списъка с наградените са следните организации:

 1. ЦПО към Частен професионален колеж „Ейч Ар Си Кулинари Академи България” ООД – гр. София;
 2. ЦПО към „Експлора Академи“ ЕООД – гр. София;
 3. ЦПО към КНСБ – гр. София;
 4. ДП БГЦПО – клон Стара Загора;
 5. ЦПО към Център за професионално обучение “Подкрепа” ЕООД – гр. Дупница;
 6. ЦПО към Институт по целулоза и хартия АД – гр. София;
 7. ЦПО към Центъра за управление и професионално обучение ЕАД – гр. София;
 8. ЦПО към „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – гр. Стара Загора;
 9. ЦПО „Академия Електрик“ към „АК Електрик“ АД – гр. Радомир;
 10. ЦПО към “Национална Компания – ЦПО” ЕООД – гр. Пловдив.

Специално беше отбелязано участието на служителите в Дирекциите „Бюро по труда“, идентифицирали и описали по атрактивен и емоционален начин голяма част от историите в инициативата.  Поздравителен адрес от името на Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта беше представен от г-жа Кремена Калчева.