Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса

лого ОПАК

 

Приоритетна осІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”
Подприоритет3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”
Бюджетна линияBG051PO002/13/3.2-04
Наименование на проектното предложениеНадграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса

Обща цел на проекта:
Усъвършенстване и надграждане на съществуващата Информационна система на НАПОО, подобряване на документооборотната среда и осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво за гарантиране модерно обслужване, оптимизация на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на администрацията.Специфичните цели:
Подобряване взаимодействието между НАПОО и други държавни институции, бизнеса и гражданите чрез разширяване на е-услуги, свързани с предлагане на професионално обучение
• Усъвършенстване на използваната Информационна система и постигане на единна информационна среда в администрацията на НАПОО
• Осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво на информационната система на НАПОО с други администрации (АЗ), работещи по проблемите на професионалното обучение, използващи или създаващи специализирани данни в тази област;
• Подобряване качеството на обслужване от страна на служителите в НАПОО
• Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на НАПОО, както и създаване на условия за ползване на част от тези услуги от незрящи лица и от лица неговорещи български.Период на изпълнение: 18 месецаЦелеви групи:
• Служителите на НАПОО
• Служителите на Агенция по заетостта
• Гражданите и бизнеса
• Центрове за професионално обучение (ЦПО)
• Други администрации – Министерство на образованието и науката (МОН), Национален център по информация и документация (НАЦИД), Министерство на труда и социалната политика (МТСП)Обща стойност на проекта: 358238,24 лева.


● Публикувано на 04.02.2014 ● Последна редакция 08.09.2017●