Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система

лого европейски социален фондПериод на изпълнение юни 2009 г. – ноември 2010 г.

Обща цел
Подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и регулаторни процедури, свързани с административното обслужване, осигурявано от Агенцията.

Специфични цели
• Повишаване квалификацията на служителите и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса при предоставяне на информация чрез електронните административни услуги, предоставяни от НАПОО;
• Облекчаване на административните процедури, свързани с регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение, както и при подаване на информация за годишната дейност на лицензираните Центрове;
• Оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, предоставяни от НАПОО.

Целеви групи
• Гражданите и бизнеса, които ползват административните услуги, предоставяни от НАПОО, по реда на Наредбата за административното обслужване;
• Представители на бизнеса – обект на регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и предоставяне на годишна информация за дейността си;
• Други структури на централната и общинските администрации, които ползват услуги, предоставяни от НАПОО (МТСП, АЗ, ДБТ и др.)

Очаквани резултати
• Извършен анализ на ефективността на предоставяните до този момент електронни административни услуги и разработени индикатори за мониторинг;
• Извършен ре-инженеринг на административните процеси, свързани с предоставянето на електронни административни услуги, и повишена квалификация на служителите на НАПОО при предоставянето им;
• Повишено качество, подобрена прецизност и съкратени срокове при предоставяне на електронни административни услуги чрез по-тясно интегриране на административните услуги с данните в информационна система на НАПОО;
• Усъвършенствани и облекчени процедури за прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността, чрез внедряване на он-лайн системи за подаване на документите и следене на техния статус;
• Проведена информационна кампания и осигурена информираност на потребителите по отношение на достъпа до предоставяните услуги и облекчени административни процедури.

Резултати от проекта: https://is.navet.government.bg/test

 

Галерии:

Заключителна пресконференция на НАПОО по проект по ОПАК в град София – Venus Conference Center
На 11 ноември 2010 година в град София – Venus Conference Center се проведе заключителната пресконференция на НАПОО по проект по ОПАК

Информационен ден по проект на НАПОО по ОПАК в град Плевен
На 18 октомври 2010 година в град Плевен – Българо-Германски център за професионално обучение се проведе информационен ден по проект на НАПОО по ОПАК

Информационен ден по проект на НАПОО по ОПАК в град Стара Загора
На 11 октомври 2010 година в град Стара Загора – Българо-Германски център за професионално обучение се проведе информационен ден по проект на НАПОО по ОПАК

 

 


● Публикувано на 20.06.2009 ● Последна редакция 01.06.2015●