Надграждане на Информационната система на НАПОО

Публикувана е процедура за избор на изпълнител по ЗОП (https://app.eop.bg/today/110132) за надграждане на ИС на НАПОО  с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект „Качество и ефективност”.

В техническата спецификация е планирано създаване на нови модули за самооценяване на качеството, за  обучение по професии с придобиване на правоспособност,  за провеждане на изпитите в ЦПО,  за обучението по част от професия в ЦПО, за процедурите по валидиране, за измерване удовлетвореността на завършилите обучение и за проследяване реализацията на обучените лица и др.

Предвидена е възможност за сравнение между ЦПО по конкретни показатели на база годишната информация за дейността им и резултати  от самооценяването на ЦПО.

Предвидена е функционалност, насочена към кандидатите за обучение – кратко описание на всяка професия от СППОО,  препратка към ДОС, препратка към регистъра с институции,  обучаващи по тази професия, опит на ЦПО в обучението (брой обучени лица) по конкретна професия и др.

При разработване на техническата спецификация са взети предвид както препоръки, постъпили от ЦПО в НАПОО в последните години, така и препоръките направени на базата на проучване сред целевите групи, направено от ДЗЗД Качество и ефективност (външен изпълнител) в периода май-юни 2020 г.