НАПОО – 15 години традиция, партньорства, предизвикателства

През 2015 година Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбелязва 15 години от създаването си и функционирането като институция с ключово значение за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение на национално ниво.
НАПОО е държавен орган към Министерски съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. НАПОО осигурява методическата рамка за развитието на националната система за професионално образование и обучение и за професионално ориентиране (ПОО) в България и съдейства за модернизирането й в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с цел осигуряване на качеството на човешките ресурси в страната и успешното им интегриране на пазара на труда.
Основните функции на НАПОО, с които тя стана разпознаваема не само за системата на ПОО, но и за обществото са:
– лицензирането  на институции за професионално обучение – ЦПО  и за информиране и професионално ориентиране – ЦИПО;
– разработване на документи за подобряване на връзката на обучението с пазара на труда – Списъка на професиите и Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;
– съдействието за мобилността и международното признаване на квалификации на знания, умения и компетентности.
Важна за НАПОО е датата 24 март 2000 г. – датата на обнародване в Държавен вестник на Правилника за дейността на НАПОО.
По случай 15-годишния юбилей на 24 март 2015 г.  НАПОО организира Кръгла маса на тема: „НАПОО – 15 години – традиция, партньорство, предизвикателства“!
За участие в събитието  са поканени представители на държавни институции (Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и др.), на национално представителните организации на работодателите (БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ), на национално представителните организации на служителите (КНСБ, КТ Подкрепа), обучаващи институции, международни партньори и приятели на Агенцията.  На Кръглата маса ще бъдат представени най-значимите събития и резултати от кратката история на Агенцията, ще бъде споделена визията и посоката за нейното бъдещо развитие като институция с европейски профил.
През изминалите години НАПОО успя да се изгради като устойчива и модерна администрация и да създаде имидж на институция, отговаряща адекватно на очакванията и потребностите на всички заинтересовани страни, на гражданите и бизнеса.
Днес, НАПОО е институцията, която със своя висококвалифициран експертен състав, с изградените съвременни  информационни ресурси е в състояние да предостави винаги и навременна, актуална и пълна информация, свързана с политиките и дейностите в сферата на професионалното образование, обучение и ориентиране, и да отговори на нуждите от повишаване на квалификацията обучаваните и заетите лица.


● Публикувано на 16.03.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●