НАПОО апробира модела „Секторен съвет за квалификация“

SSK-1

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо оценяване.

Моделът е разработен от външен изпълнител и водеща роля е отредена на секторните съвети за квалификация.

С участието на НАПОО Международният институт по мениджмънт учреди  Секторен съвет за квалификация (ССК) в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Встъпителното заседание се  проведе на 26.05.2022 г. Поканени за участие в съвета бяха държавни институции, браншови организации (регионални и национални), професионални гимназии, центрове за професионално обучение, висши училища.

На поканата се отзоваха и участваха в първото заседание представители на:

  • Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) – Варна;
  • Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ);
  • Българска туристическа камара (БТК);
  • Асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство (АУХР);
  • Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия (АСЕТИ);
  • Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – Варна;
  • Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Сред задачите, поставени пред новосъздадения секторен съвет, освен да координира апробирането на независимо външно оценяване на завършилите професионално обучение в ЦПО, са и да анализира и идентифицира липсващи секторни умения. На тази база, могат да бъдат изготвяни предложения за промени и подобряване на документите, регламентиращи ПОО в професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, в т.ч.: актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), промени в Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на професионална квалификация и Националните изпитни програми, продиктувани от динамично изменящите се условия и изисквания на работодателите към завършилите, и т.н.

Очаква се ССК да има подкрепяща роля при проследяване реализацията и удовлетвореността на обучаемите на браншово ниво и да съдейства за подобряване качеството на професионалното обучение като цяло.

 

За председател на Управителния съвет единодушно беше избран г-н Павлин Косев – председател на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.

Член на Управителния съвет на секторния съвет от страна на НАПОО  е инж. Мариянка Живкова, зам.-председател на НАПОО.

SSK_2