НАПОО – Националната координационна точка за ECVET

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в България

 

Основни функции на Националната координационна точка за ECVET (НКТ за ECVET):

1. В сътрудничество с другите компетентни национални институции провежда инициативи и дейности по разпространение и подкрепа на ECVET на национално, секторно и местно ниво
2. Създава платформа за обмен на актуална информация и на опит между заинтересованите страни
3. Идентифицира и създава мрежа от ползватели на ECVET на секторно, национално и европейско ниво
4. Координира и съгласува процеса на сътрудничество при прилагането на ECVEТ
5. Осигурява единни насоки за тестването и прилагането на ECVET – процедури и механизми за описание на квалификациите, въз основа на „резултати от ученето“, групиране на резултатите от ученето в „единици резултати от ученето“, признаване, натрупване и трансфер на резултати от ученето и др.
6. Установява контакти и периодично обменя информация с други Национални точки за координация, свързани с въпросите по въвеждането на Европейските инструменти и принципи в ПОО – EQF, EQAVET, НКР, и др.
7. Работата на НКТ за ECVET се подпомага от Националната експертна група за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО

Координати на Националната точка за координиране (НКТ за ECVET) в България:
Национална агенция за професионално образование и обучение
Държава – България
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 5, ет. 5
Тел.: + 359 (2) 971 2070
Факс: + 359 (2) 973 3358
Email: napoo@navet.government.bg
http://www.navet.government.bg
Лице за контакт: Силвия Тонева – главен експерт
в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“
Тел.: + 359 (2) 872 21 84
Email:s.toneva@navet.government.bg

 

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в България (pdf)

 

Правила за работа на национална експертна група за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО

 

1. Националната експертна група за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО, е сформирана с Решение № 2/17.01.2010 г. на Управителния съвет (УС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
2. Националната експертна група е съставенa от представители на държавни институции (МОМН, НАПОО и др.), социалните партньори на национално ниво, представители на висши училища, асоциации, сдружения и др. Съставът на групата може да се допълва с представители и на други институции или организации.
3. Националната експертна група има за цел да подпомага действията на НАПОО в изпълнение на функциите й на Национална координационна точка за създаване на нормативни, методологически, организационни и технически предпоставки за въвеждането на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО“

 

Организация на дейността на Национална експертна група (ECVET)

Заседанията на Национална експертна група (ECVET) се провеждат след получаване на покана, изпратена една седмица по-рано от председателя на групата или по предложение на някой от членовете на групата.
В началото на календарната година експертната група приема план-график за заседанията.
Заседанията се организират и провеждата поне веднъж на 2 месеца;
Решенията се приемат от експертната група и се протоколират от представител на НАПОО.

 

Функции на Национална експертна група (ECVET)

Национална експертна група (ECVET) извършва следните дейности:

Подпомага НАПОО в изпълнението на функциите й като Национална координационна точка по въпросите на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България;
Проучва добри практики, изследвания, международни проекти, свързани с тестването и внедряването на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО;
Установява контакт с екипите на международни проекти, свързани с тестването на ECVET и организира работни срещи с тях;
Представители на експертната група, които са номинирани представители на национално ниво за участие в работните срещи на европейско равнище в Европейската мрежа по въпросите на ECVET (ECVET Network), групата на ползвателите на ECVET (ECVET User’s Group, и др.) информират членовете на експертната група за актуални новини и събития, свързани с ECVET;
Организира тестването и прилагането на подхода за описание на квалификациите във вид на „единици резултати от ученето“ при разработването и актуализирането на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии;
Взема решения, свързани със създаването на условия на национално ниво и секторно ниво за въвеждане на ECVET и ги предлага за обсъждане и приемане на УС на НАПОО;
Представители на експертната група вземат участие в разработването и изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, насочени към въвеждането на Европейските инструменти в областта на ПОО;
Организира и участва в различни дейности, инициативи, семинари, и други събития, насочени към популяризиране и разпространение на ECVET в България;
Прави предложения за изменения на нормативната уредба в системата на ПОО, свързани с въвеждането на ECVET в България и ги предлага за обсъждане в УС на НАПОО и на други компетентни органи за управление;
Информира органите за управление на НАПОО относно реализирането на проекти, които имат отношение към въвеждане на Европейските инструменти и практики в националните системи за ПОО.