ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019

Дейности и събития през 2021 г.Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм“ – 28 септември 2021 г.
Дейности и събития през 2020 г.Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”“Уебинар на тема  „ECVET – Инструмент за признаване на квалификации (Бранда ECVET)На 20.10.2020

ECVET на практика
Ясното и точно описание на резултатите от ученето позволява придобитите в една европейска страна знания, умения и компетентности да бъдат признати в друга. Това е постигнато в рамките на проект „Път към глината – ECVET, „Строителство с

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в България  Основни функции на Националната координационна точка за ECVET (НКТ за ECVET):