НАПОО успешно завърши изпълнението на проект „Качество и ефективност“

QE

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) успешно завърши проект  „Качество и ефективност“, изпълняван в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ).

Ето някои от резултатите от проекта „Качество и ефективност“:

 • Надградена информационна система на НАПОО с нови функционалности
 • Разработен и внедрен актуализиран модел за последващ контрол
 • Разработен и апробиран модел за мониторинг на качеството в професионалното обучение
 • Разработен и апробиран модел за мониторинг на компетентностите и външно независимо оценяване, вкл. осъществен независим външен мониторинг на държавния изпит на 66 лица в 5 ЦПО.
 • Обучени повече от 1500 експерти за работа с ИС на НАПОО и за модела за качество
 • Създадени и разпространени 15 000 брошури за кандидати за обучение
 • Проведени 4 проучвания с над 2000 лица –обучаеми, работодатели и експерти
 • Осъществен последващ контрол на 350 ЦПО, от които 80% са подобрили качеството на предлаганите курсове, а при 8% не се констатират никакви забележки
 • Изготвени 6 видеофилма за конкретни професии и два видеоклипа за популяризиране на обучението в ЦПО
 • Изготвени и публикувани на сайта на НАПОО 2 електронни книги с добри практики
 • Актуализирана интернет страница на НАПОО в съответствие със Закона за електронното управление и създадена специализирана рубрика за информиране на гражданите за възможностите за избор на професия и на обучаваща институция.
 • Изготвени и изпратени в МОН и МТСП предложения за нормативни промени на база апробираните модели.

Постигнати са всички планирани индикатори.

Изразяваме нашата благодарност към всички допринесли за успешното изпълнение на проекта – служители в НАПОО, външни експерти, външни изпълнители, партньорите МТСП и АЗ.