НАПОО: Увеличава се интереса към професионалното обучение за монтьори, заварчици и парамедици

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират умения, които вече притежават, обявиха от Програма „Развитие на човешките ресурси“

През 2022 година повече от 35 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация и са придобили нови умения за пазара на труда или нови професии. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отчита, че спрямо същия период на миналата година (до средата на м. октомври 2021 г.) броят на обучените лица е намалял значително – с около 15 000. Тези данни бяха представени по време на националната конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която се проведе на 27.10.2022 г. в гр. София. В рамките на конференцията бяха представени резултатите от инициативата на НАПОО за идентифициране на успешни примери в областта на професионално обучение. Събраните повече от 70 истории представят успехите на обучавани лица, които са получили професионална квалификация и са променили кариерния си път, както и на центрове за професионално обучение, които са работили върху мотивацията на възрастни да се включат в различни форми на учене. Представен е и опитът на работодатели, които са подкрепили свои служители да придобият нови умения или са осигурили работни места за практическо обучение в предприятията си. Успешните практики са събрани в електронна книга, а по част от тях са заснети видеа с лични истории.

„Ние, в Националната агенция за професионално образование и обучение, вярваме, че гражданите трябва да бъдат насърчавани да се включат в професионално обучение. Нашата роля е да следим за гарантирането на правата на обучаемите и правим всичко възможно това да се случва по най-добрия и отговорен начин. От друга страна, с инициативата ни за събиране на успешни истории показваме възможностите за промяна на професионалната квалификация и откриването на нови възможности за промяна на кариерния път“, коментира Марияна Павлова, председател на НАПОО.

Conf1  Conf2

В конференцията, организирана в рамките на проекта „Качество и ефективност“, финансиран от ОПРЧР, се включиха герои от „малките истории“, представители на центрове за професионално обучение, експерти от държавните институции, както и представители на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът на НАПОО ще надгради информационната система на НАПОО, което от своя страна да доведе до събиране на данни, които да подпомогнат по-ефективното планиране на финансови механизми за професионална квалификация на заети и безработни лица. Новите модули в информационната система ще подпомогнат както НАПОО в процеса на контрол на центровете за професионално обучение, така и самите центрове в процеса на документиране на провежданите обучения.

Conf3 Conf4

До две години предстои въвеждането на електронни ваучери за обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще бъдат достъпни чрез QR код от уебсайта на Агенция по заетостта. Те ще предоставят възможност за включване както в обучение за придобиване на умения, придобити по неформален път, така и за преминаване през процедура за валидиране на вече придобити умения. Това обяви ръководителят на програмата „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов, който коментира още предвидените съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост обучения по базови и средни дигитални умения, които заедно с мярката „Дигитални умения“ за напреднали по Програма „РЧР“, ще предложат на българските граждани възможност да покрият основния спектър на тези търсени от пазара на труда компетенции. Стремежът е към 2030 г. най-малко 35% от работната сила в България да бъде включена в различни форми на учене през целия живот, като гъвкавите форми на труд и въвеждането на възможност за работа от разстояние ще са двигател за увеличаване броя на хората, имащи желание и възможност да се квалифицират и преквалифицират. Очаква се около 500 000 български граждани да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират знания, които вече притежават.

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение, до октомври 2022 г. се запазва интересът към обучението за монтьори на транспортна и на подемно-транспортна техника (над 13 000 лица). С 50% се е увеличил броят на обучените за заварчици (около 1 280 лица). Два пъти по-голям е броят на обучаващите се за електротехници и електромонтьори (около 600 лица). Наблюдава се увеличение в броя на обучените лица по професиите „Готвач“, „Хлебар-сладкар“ и „Оперативен счетоводител“. Сравнено със същия период на миналата година три пъти повече са и обучените за парамедици – 76 лица. В същото време намалява наполовина  броят на обучаващите се в селското стопанство  (около 1 792 лица), като в курсовете за пчелари например са обучени само 69 човека. Наблюдава се спад в обучението на програмисти – с около 1 700 курсисти, което е два пъти по-малко от същия период през 2021 г.

България продължава да е на последно място по участие в дейностите за учене през целия живот, които включват и професионалното обучение. Средният процент по този показател на ЕС е 11,3 %, а за страната ни – едва 2 на сто. Общият брой обучени лица в ЦПО за 2022 г.  показва, че едва ли България ще се изкачи в класацията, коментират експертите на НАПОО.

Conf5

Конференцията „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“ се организира в изпълнение на проект “Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01/08.01.2020 г., финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.