НАПОО започва изпълнението на проект „Качеството и ефективност“

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“

Общата стойност на проекта е 2 000 000 лв., от които 1 700 000 лв. са Европейския социален фонд и 300 000 лв. са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите е 08.01.2020 – 31.12.2023 г.

 

Целта на проекта е модернизиране дейността на НАПОО с цел предоставянето на по-качествени услуги по професионално обучение, чрез изграждането на по-ефективна система за мониторинг и прилагането на законодателството в областта на професионалното образование и обучение.

 

Специфичните цели на проекта са:

 • Преодоляване на дисбаланса между професионалните умения на лицата, придобили квалификация и потребностите на бизнеса чрез разработване и прилагане на нов подход в процеса на мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, както и гарантиране на качеството на предлаганото професионално обучение от обучителните институции на пазара на труда.
 • Подобряване на механизма за комуникация между НАПОО, институциите предлагащи услуги по професионална квалификация и другите заинтересовани страни (работодатели, държавни институции, потребителите на услугата), включително чрез надграждане на информационната система на НАПОО.

Основни дейности:

 • Дейност 1. Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в центровете, включващ и възможности за аутсорсване на дейности.
 • Дейност 2. Актуализиране на съществуващи или разработване на нов/и модел/и за мониторинг и контрол на качеството на услугите, предоставяни от центровете за професионално обучение.
 • Дейност 3. Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост.
 • Дейност 4. Обучение на служителите от институциите на пазара на труда за придобиване на компетентности за работа в новата среда, вкл. и за извършване на мониторинга и последващия контрол.
 • Дейност 5. Информиране на потребителите и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение.
 • Дейност 6. Оценка на приложения модел и нормативната му регламентация.

Целеви групи по проекта са:

 • Служители в институции, работещи в сферата на пазара на труда
 • Служители в администрациите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика

Заинтересовани страни:

 • Граждани, кандидати за обучение
 • Центрове за професионално обучение
 • Работодатели и работодателски организации
 • Държавни институции

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.