Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?

Лицензираните от НАПОО Центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) предлагат широк набор услуги, включително консултиране, мотивиране, професионално ориентиране, коучинг, оценка на компетентностите, насочване към професионално обучение или обучение за придобиване на ключови умения. ЦИПО активно взаимодействат с обучаващите институции, с държавни и частни организации в изпълнението на различни мерки и програми. Те осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за насърчаване на заетостта, Кодекса на труда и съобразно действащите национални стратегически документи, касаещи обучението на възрастни лица и заетостта.

Редица лицензирани ЦИПО създават международни партньорства и изпълняват проекти с финансиране от европейски и международни програми.