Нова подобрена информационна система на НАПОО

В рамките на проект BG05M9OP001-3.020-0001-C01 „Качество и ефективност“, в момента се разработва нова подобрена информационна система (ИС) на НАПОО.

Целта е надграждане и модернизация на съществуващата система на НАПОО и предлаганите чрез нея услуги, привеждането ѝ в съответствие с нормативната уредба за електронно управление в Р България, осигуряване на различни средства и инструменти за по-лесно въвеждане и валидиране на информацията, предоставянето на нови функционални възможности.

В тази връзка са изготвени 4 броя анкети, обхващащи всички заинтересовани групи потребители на системата, които ще Ви предоставят възможност да дадете своите препоръки още на етап разработване на новите функционалности, като оцените подготвяните средства и софтуерни инструменти, електронните услуги и потребителските интерфейси. На база на получената обратна връзка ще бъдат анализирани възможностите за оптимизация на ИС и за подобряване ползваемостта на функционалностите в интерес на удобството и удовлетвореността на Вас, потребителите.

Анкетите съдържат по 11 въпроса, като попълването им е анонимно и отнема не повече от 5 минути. Каним Ви да се включите в проучването, отговаряйки на посочените въпроси, като същевременно имате възможност да оставите и допълнителни препоръки и коментари, ако имате такива.

Разчитаме на Вашето съдействие и Ви благодарим за отделеното време!

Линкове към анкетите за отделните идентифицирани фокус- групи:

  1. Потребители от структурите на други държавни институции (служители в институции, работещи в сферата на пазара на труда; служители в администрациите на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити): https://forms.gle/NQeizG7G6stBu169A
  2. Потребители от структурите на НАПОО – служители, външни експерти, членове на експертни комисии: https://forms.gle/ZfgLwrSNHUZazvB19
  3. Граждани, кандидати за обучение, обучавани лица и потенциални потребители на услугите на ЦПО и ЦИПО: https://forms.gle/Puf66UYP1zEuYiS67
  4. Потребители от ЦПО и ЦИПО: https://forms.gle/dSToiXjotyMFM8Yq8