Нова възможност за моето бъдеще

лого европейски социален фондnova-vuzmojnost
Финансираща програма: ОП “Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 4 “Подобряване достъпа до образование и обучение ”, област на интервенция 4.3 “Развитие на системата за учене през целия живот”
Описание: едни от целите на проекта са:
Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост.
Създаване и тестване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности.
Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
Тестване на разработения инструментариум чрез сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетентности по неформален или самостоятелен път.
Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности сред българската общественост.
http://validirane.mon.bg/ – официален сайт;

Начало: 2013; Край: 2014;

 

Резултати от проекта

Наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене

Презентация BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще” Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“

Публикации в медиите

 


● Публикувано на 25.01.2013 ● Последна редакция 08.09.2017●