Нови умения и компетенции за работещите в химическата промишленост

НАПОО продължава успешното си партньорство по нов проект за разработване на единици резултати от ученетоСлед участието си в проект „CREDCHEM“ – Разработване и изпробване на система за кредити за подобряване на мобилността в сектор „химия”, който приключва 29.02.2012 г., Националната агенция за професионално образование и обучение стартира участието си като партньор в нов проект по Програмата за „Учене през целия живот“ – „PILE UP“. Проектът е насочен към придобиване и валидиране на нови квалификации от работещите в химическата промишленост . Проектът „Въвеждане на подхода единици резултати от ученето в подготовката на оператори и техници по поддръжка (експлоатация) в преработващата промишленост” – PILE UP е по програма „Леонардо да Винчи“, дейност„Трансфер на иновации“ . В него участват 14 партньора – национални агенции за професионално обучение, обучаващи институции и работодателски организации от седем държави – Холандия, Белгия, България, Полша, Швейцария и Германия. Проектът е с продължителност 2 години и ще приключи през септември 2013 г. Първата работна среща се проведе през м. ноември 2011г. в Холандия. Задачите, които ще бъдат реализирани в рамките на двугодишния период са: (а) трансфериране на иновативния подход от проекта CREDCHEM за разработване на единици резултати от ученето; (b) осъвременяване на професионалните профили за две професии – Оператори (ниво 3 EQF) и Техници по поддръжка (експлоатация) ниво (4 EQF ) за химическата промишленост; (c) разработване на общи за участващите страни компетентностни профили; (d) определяне на единиците резултати от ученето, изхождайки от общите компетентностни профили за двете професии; (d) тестване на единиците резултати от ученето с участието на работещи в химическата промишленост от Полша, Холандия и Белгия; (e) разпространение и прилагане на получените резултати към химическата промишленост в Европа.С реализирането на задачите на PILE UP се цели: (а) да се даде възможност на заетите да получат нови умения за успешно адаптиране към променящите се изисквания на работното място ; (b) мотивация за придобиване на нови умения, след преценка какво може и какво ново е необходимо допълнително да научи работещия; (с) да се даде възможност за валидиране на компетенциите на работещите чрез използване на единиците резултати от ученето; ( d) да се създават възможности за надграждане на компетенции, за да се придобие по-добра квалификация. Проектът е насочен към подпомогне на трудовия пазар на ЕС, който изпитва недостиг от квалифицирани кадри в химическата промишленост. С квалифицирани специалисти разполагат страните от Източна Европа, но поради разликите в системите за професионално обучение и в сертификатите за професионална квалификация е трудно да се оцени нивото на знания, умения и компетенции. Разчита се, че единиците резултати от ученето, разработени по PILE UP проекта, ще съдействат да се повиши прозрачността на компетенциите. При разработването и прилагането на единиците резултати от ученето консорциума по проекта ще трансферира знанията и опитът, придобити по CREDCHEM проекта – Разработване и изпробване на система за кредити за подобряване на мобилността в сектор „химия”. Сравнението между двата проекта показва, че в рамките на CREDCHEM са разработени единици резултати от ученето за две професии – Лаборант и Техник-технолог, които са тествани с проведените мобилности на ученици от институциите–партньори, докато PILE UP проектът се фокусира върху компетенциите на квалифицираните работници с професионален опит в химическите производства.Екипът на проекта PILE UP по време на работната среща в Центъра за обучение по екология и химически професии SBG, ДрезденИнсталации за обучение по професиите Оператор и Техник по поддръжка (експлоатация ) за химическата промишленост в SBG , Дрезден


● Публикувано на 02.09.2012 ● Последна редакция 01.06.2015●