Обнародвани са измененията в ЗПОО

С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

· възможността за валидиране на знания и умения усвоени извън обучаващите институции;
· изискването за създаване и прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучаващите институции;
· създаването на списък със защитени от държавата професии на областно ниво;
· издаване на Европейско приложение към издаваните документи;
· професионалното обучение чрез работа (дуално обучение).
Обявява се изискването ЦПО да въвеждат документите за придобита професионална квалификация (удостоверения и свидетелства) в информационната система на НАПОО.

Закон за професионалното образование и обучение

Промени в Закона за професионалното образование и обучение


● Публикувано на 25.07.2014 ● Последна редакция 22.05.2015●