Обучение по проект “Качество и ефективност”

На съвместно обучение служители от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха разработените по проект “Качество и ефективност” два модела:

1.за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение

2.за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучението.

Бяха представени процедурите по лицензиране, промените в последващия контрол на ЦПО от НАПОО, контрола на ЦПО от страна на АЗ и др.

Като важни за работата и на ЦПО и на институциите бяха определени възможностите за облекчаване на работата чрез: еднократно въвеждане на данни от ЦПО (необходими в работата на ЦПО, НАПОО, МТСП, АЗ и др. институции), интеграция през REGIX и обмен на данни с други институции (ГРАО, НАП, МОН, МТСП – НКПД, Търговски регистър), автоматичен контрол на цифрови данни в ИС на НАПОО и др.

Цел на съвместната работа беше да се намали риска от дублиране на дейности, а също и обмен на полезна информация между институциите.

МТСП и АЗ оцениха и подкрепиха усилията на НАПОО за повишаване на информираността и взискателността на гражданите относно услугите з апрофесионално обучение, предоставяни от ЦПО, като идеи допълващи проектните дейности.

Фокус на дискусиите беше Информационната система на НАПОО, планираните нови функционалности и възможността за директна интеграция  с базите данни на АЗ и МТСП

 

Внедряването на моделите (или на елементи от тях) ще бъде обсъдено със социалните партньори след апробирането им в рамките на проекта.

 

Предстои през есента онлайн обучение на служители в ДБТ и ДРСЗ към Агенция по заетостта, в което ще бъдат включени част от темите.