Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейностите по рамковото споразумение за периода 2020 – 2023 година, Конкретното споразумение за 2020 година и Гoдишната работна програма за 2020 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното предложение, утвърдено от CEDEFOP е необходимо да бъде избран изпълнител за дейността “Дизайн и изработване на промоционални материали” на обща стойност 10537 лв. с ДДС.

Срок за представяне на офертите 21.02.2020г. (до 17,30 ч.) в деловодството на НАПОО или на ел.поща napoo@navet.government.bg

Приложение:

Обява, Проект на договор, Проект на оферта, Лого и текст за брандиране