Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за изпълнител на “Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, на обща стойност 8 420,00 (осем хиляди четиристотин и двадесет) лв. с ДДС.
Срок за представяне на офертите 27.08.2020 г. (до 17,30 ч.) в деловодството на НАПОО или на ел. поща –  napoo@navet.government.bg
Приложение:
Обява (Приложение № 1)
Проект на предложение (Приложение № 3)

Проект на договор

В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към

Таня Переновска на t.perenovska@navet.government.bg