Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2018 година и Гoдишната работна програма за 2018 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се направи дизайн и да се произведат следните изделия:

– Делегатски пакети брандирани– 5850 лв. с ДДС – 150 бр. по 39 лева

– Промоционални материали – изделия 4576 лв. с ДДС

В задълженията на изпълнителя влизат следните дейности:

1. Изготви дизайн на промоционални и делегатски пакети, съобразен с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изделията преди изработването/закупуването им;

3. Закупи необходимите материали и помощни средства;

4. Брандира промоционалните и делегатските пакети материали за популяризиране на ReferNet мрежата в България за 2018г.;

5. Достави на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовите изделия.

Приложение:

1. Проект на договор

2. Проект на предложение

3. Лого и текст за брандиране

Критериите за избор на изпълнител са качество, оригиналност и атрактивност.

Цената е фиксирана.

В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към:

Красимира Брозиг, експерт по проекта, тел. 029712070, k.brozig@navet.government.bg.

СРОК за представяне на оферти – 17 април 2018 г.

За изпълнител на дейността е избран “КУ ТУ” ЕООД, гр. София


● Публикувано на 09.04.2018 ● Последна редакция 30.05.2018●