Обява за  обществена поръчка

Във връзка с дейности по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

При интерес от Ваша страна моля последвайте следния линк https://app.eop.bg/today/83443


● Публикувано на 05.10.2020 ● Последна редакция 05.10.2020●