Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Срок за кандидатстване – 24.08.2020 г.

Обява за Външни експерти Дата на публикуване 12.08.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на подбора за длъжността “Експерт, програми и проекти”– Дата на публикуване 27.08.2020 г.