Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Срок за кандидатстване – 09.10.2020 г.

Обява за Външни експерти – Дата на публикуване 28.09.2020 г.

Декларация

Списък на допуснатите кандидати Дата на публикуване 13.10.2020 г.


● Публикувано на 28.09.2020 ● Последна редакция 13.10.2020●