Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срок за кандидатстване – 05.11.2020 г.

Обява за Външни експерти – Дата на публикуване 26.10.2020 г.

Декларация

Списък на допуснатите кандидати – Дата на публикуване 16.11.2020 г.


● Публикувано на 26.10.2020 ● Последна редакция 16.11.2020●