Обявление

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 3 бр. в НАПОО в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обява

Декларация

Срок за подаване на документи – 21.03.2022 г.

Списък с допуснати кандидати


● Публикувано на 10.03.2022 ● Последна редакция 03.01.2023●