Обявление

Обявление за свободна позиция за длъжност „Шофьор“,  1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на Дейност 3 в рамките на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Срок за кандидатстване – до 23.06.2022 г.

Обявление