Очаквайте нова професия в СППОО: Спедитор-логистик

Новата професия “Спедитор-логистик” ще бъде част от професионалното направление 840 “Транспортни услуги” и ще включва 2 специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Планиране и управление на логистични процеси“, съответно с трета и с четвърта степен на професионална квалификация.

След взетото от Управителния съвет на НАПОО решение относно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), предстои издаването на заповед от министъра на образованието и науката.


„Спедиторски и логистични услуги са всички услуги, отнасящи се до транспорт (унимодален или мултимодален), консолидация, складиране, обработка, пакетиране или дистрибуция на стоката, също така предоставяне на консултантски услуги свързани с тези дейности, включително по митнически и финансови въпроси, деклариране на стоките за официални нужди, осигуряване застраховка на стоката, както и събиране или осигуряване на плащане или документи свързани със стоката. Спедиторските услуги включват също и логистичните услуги, осъществявани чрез модерни информационни и комуникационни технологии свързани с превоза, обработването или складирането на стоката, т.е. цялостно управление на веригата на доставките“.

Определението е на Международната федерация на спедиторските асоциации (FIATA) и Европейската aсоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги (CLECAT).