Основни стъпки за изменение на лицензия на ЦПО с добавяне на нови професии и специалности

Основни стъпки за изменение на лицензия на център за професионално обучение (ЦПО) с добавяне на нови професии и специалности през Информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

 

Стъпка 1 Влезте в ИС на НАПОО https://is.navet.government.bg/# с потребителското си име и парола.
Стъпка 2Влезте в панел „Изменение на лицензия“, след което активирайте бутон „Процедура: добавяне на професии“, изберете зелената икона „Открий процедура по добавяне на професии и специалности“ и потвърдете, че искате да стартирате процедурата.
Стъпка 3Попълнете информацията и прикачете всички изисквани документи, след което преминете към икона „Подаване и печат на документите“. Използвайте указанията в ИС на НАПОО, публикувани на всяка страница.
За Ваше улеснение и за да разберете каква информация ще бъде необходимо да попълвате в ИС, може да разгледате образците на заявление и формуляр за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности на сайта на НАПОО:
https://www.navet.government.bg/bg/izmenenie-na-litsenziyata-s-dopalvane-n/
Стъпка 4 След попълване на всички данни и прикачване на всички изисквани документи в ИС, генерирайте заявление за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности.
Стъпка 5Подайте подписаното заявление за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности в НАПОО (с електронен подпис по електронен път или на хартия). Заявлението се подписва от лицето, което представлява организацията и се подпечатва с печата на ЦПО. От момента на внасяне на заявлението в НАПОО започва да тече 3-месечния срок за лицензиране.
Стъпка 6Длъжностно лице от НАПОО прави проверка на редовността на подадените от Вас документи. При наличие на нередовности, ще получите писмо за отстраняването им (в периода определен за отстраняването им, 3-месечния срок за лицензиране спира да тече).
Стъпка 7При положителен резултат от проверката на редовността на документите ще получите писмо, в което са посочени експертите по професионални направления, на които е възложена оценката на възможността да извършвате обучение за всяка от професиите/специалностите, включени в подаденото заявление.
Стъпка 8В процеса на оценка на възможността да извършвате обучение за всяка от професиите/специалностите е възможно експертите на НАПОО да проверят на място посочените от Вас бази, както и офиса на центъра.
Стъпка 9При положителна оценка от експертите и експертната комисия председателят на НАПОО издава заповед за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности. Ако по някоя от професиите/специалностите получите отрицателна оценка, тя няма да бъде включена в приложенията към издадената Ви лицензия.
Стъпка 10По избрания от Вас (посочен в заявлението) начин ще получите заповедта за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности и приложенията към издадената Ви лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение, включващи добавените нови професии и специалности.