Отказан последващ контрол на ЦПО към „ОУПЪН МАЙНД” ЕООД, гр. София

Съгласно чл. 49г, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение започва процедура за временно отнемане на лицензията за шест месеца на ЦПО към „ОУПЪН МАЙНД” ЕООД, гр. София.