Подготвям учебните планове и учебните програми, но не мога да намеря информация относно избираемата подготовка, която е част от структурата на учебния план. Необходимо ли е да поставям избираеми предмети? Ако това е нужно, то тогава възможно ли е да поставя един предмет, който да е избираем?

Учебният план се разработва в съответствие с изискванията на ЗПОО, с варианта на съответната рамкова програма за обучение на лица, навършили 16 години, и изискванията на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия.
В структурата на учебния план за всяка професия и специалност задължително се включват избираеми учебни часове – Разширена професионална подготовка в рамките на 60 учебни часа. Разширената професионална подготовка е съвкупност от компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка. Разширената професионална подготовка се придобива чрез изучаване на учебни предмети или модули, като отчита спецификата на всяка специалност от професията.
Ако поставите само един предмет в Разширената професионална подготовка, то тогава той не може да бъде избираем, а задължителен. За да имат възможност обучаемите за избор, трябва в Разширената професионална подготовка да бъдат включени поне два учебни предмета.