Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение

лого европейски социален фонд

Проект: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“
Начало: 2013; Край: 2014;
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси“
чрез Европейския социален фонд – Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“
Описание:
Подобряване качеството на услугите, свързани с придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети и безработни лица в контекста на ученето през целия живот.
Специфични цели:
1. Разработване и внедряване в практиката на ЦПО на специализирани наръчници, насочени към повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги.
2. Обучение на служители и преподаватели в ЦПО в подкрепа на практическото прилагане на включените в наръчниците подходи, методи, инструменти и техники.

 

Резултати:

Наръчник за служители, директори, методисти и членове на учебно-методическия съвет в ЦПО

Наръчник за обучаващи – преподаватели, инструктори и наставници в ЦПО

Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории персонал, с цел подобряване на качеството на предоставяното обучение, от гледна точка на изискванията на пазара на труда и съвременните тенденции в областта на професионалното обучение на възрастни

 

На 12.12.2014 г. от 10.00 часа в Бест Уестърн Сити хотел Национална агенция за професионално образование и обучение организира пресконференция във връзка с реализирането на проект “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”

На 30 април 2014 г. от 10.00 часа в БТА Национална агенция за професионално образование и обучение организира пресконференция във връзка с реализирането на проект “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”.

 Заседание на ЕОУ на проекта – април 2014 г.

 

Заключителна конференцияНа 04 юни 2015 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира заключителна конференция във връзка с успешното реализиране и приключване на проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“. Проектът се изпълнява по договор Д1-3995/ 08.05.2013 г. на стойност 2 499 998 лева, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На събитието присъстваха представители на НАПОО, членове на Консултативния съвет, регионални координатори по проекта, членове на екипа на организация и управление, представители на центрове за професионално обучение, участници в целевите групи, експерти в областта на професионалното обучение и др.
Конференцията бе открита от г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО с приветствие към участниците.
Ръководителят на проекта г-жа Марияна Павлова представи изпълнението на дейностите по проекта, заложените индикатори и постигнатите резултати.

 

 


● Публикувано на 21.03.2013 ● Последна редакция 08.09.2017●