Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности
№ на проекта: BG05SFOP001-2.006-0001
Приоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Срок за изпълнение: 12 месеца – от 06.07.2018 г. до 06.07.2019г.
Обща стойност на проекта: 32 139.76 лв.
Цели на проекта:
1) Подобряване на специализираните знания, умения и компетентности на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, произтичащи от Закона за професионалното образование и обучение и Правилника за дейността на НАПОО
2) Укрепване на професионалната експертиза на дирекцията чрез усъвършенстване на специализираните знания, умения и компетентности на служителите
3) Осигуряване на приемственост чрез специализирани обучения за предаване на опит и добри практики, свързани с работата на дирекцията
Основни дейности в проекта:
Организиране и провеждане на специализирани обучения
Осигуряване на приемственост чрез специализирани обучения за предаване на опит и добри практики
Дейности за управление, комуникация и информация по проекта

Обучение № 1 – Разширяване на инструментариума, използван при разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии

Обучение № 2 – „Повишаване на ефективността на последващия контрол чрез подобряване на механизмите за провеждане на последващ контрол на лицензираните центрове за осигуряване на качеството на професионалното обучение“

Обобщение на проведените обучения


● Публикувано на 17.07.2018 ● Последна редакция 29.08.2019●