Повишаване на квалификацията на служителите в НАПОО чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

лого ОПАК

 

 

 

Приоритетна осІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линияBG051PO002/12/2.2-08
Наименование на проектното предложениеПовишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

Общата цел на проекта:
Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на НАПОО

Специфичните цели:

Повишаване на квалификацията на служителите на НАПОО чрез обучение в сферите на тяхната компетентност (СЦ1);
Постигане на ефективна организация и координация в работата на НАПОО чрез участие в актуални и адекватни обучителни програми (СЦ2);
Повишаване на мотивацията на служителите на НАПОО чрез осигуряване възможности за обучение (CЦ3).
Период на изпълнение: 12 месеца

Целева група: Служителите на НАПОО

Основни дейности:
Организация и управление на проекта
Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Участие на служители от НАПОО в обучения, включени в каталога на ИПА
Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции
Организиране и провеждане на обучение за работа със специфични бази данни
Дейности за информация и публичност

 

Обща стойност на проекта: 67 210 лева


● Публикувано на 02.10.2014 ● Последна редакция 08.09.2017●