Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
– Модел за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение;
– Актуализирана процедура за последващ контрол на ЦПО от НАПОО;
– Модел за мониторинг на усвоените компетентности на завършилите професионално обучение;
– Процедура за външно независимо оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучение в ЦПО.
Инструментариумът ще бъде апробиран в рамките на последващите дейности по проекта. Моделът за мониторинг на качеството на професионалното обучение предвижда измерване по показатели от европейската рамка за качество в ПОО. Новото в него е проследяването на реализацията и оценка на удовлетвореността на завършилите професионално обучение и техните работодатели.
Споделени бяха различни становища относно двата предложени варианта за независима оценка на компетенциите – чрез създаването на Секторни съвети за квалификация или Центрове за независимо оценяване на резултатите. Целта е да се избере вариант, който  ще отговори в по-голяма степен на  нуждите на работодателите и ще допринесе за подобряване на качеството на професионалното обучение.
Участниците в работната среща единодушно подкрепиха идеята предложените модели да се представят пред работодателите и работодателските организации, като  основни участници в прилагането на моделите.
Във връзка с апробирането на актуализираната процедура за последващ контрол предстои центровете за професионално обучение също да бъдат запознати с промените.
Информационната кампания сред гражданите цели да съдейства на кандидатите за обучение при избора им на ЦПО, като във фокус ще са постиженията на ЦПО и съответствието с нормативната рамка. С това екипът на НАПОО цели не само популяризиране на професионалното обучение като цяло, а промотиране на добри практики и високо качество на предлаганите услуги.

Проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от НАПОО в партньорство с МТСП и АЗ.