Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес.

За горепосочения център ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.
ЦПО има възможност да изрази становище и да направи допълнително попълване и подаване на годишна информация в 7-дневен срок. Срокът започва да тече от датата, на която това съобщение е публикувано на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение (18.03.2016 г.).

 

Лицензия200712447ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“София