архив съобщаване на административни актове

На основание чл. 48, ал. 3, чл. 49 г, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) и във връзка с чл. 49, ал. 4 от същия закон, временно се отнема за срок от 3 месеца лицензията на ЦПО към СНЦ “Дунавски център за обучение и

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, поради частично неизпълнение на условията на договора и в изпълнение на чл. 11, т.4 се прекратява едностранно от Възложителя договор № 77/08.04.2016 г. сключен между НАПОО и ЕТ „Пламекс – Пламен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към „ЕНЕМОНА“ АД, гр. Козлодуй, гр. София, лицензия № 200812618, за който ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, за които ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.
Лицензия200612372ЦПО към ЕТ “Нели –Стоянка Николова“София
Лицензия200712554ЦПО съм „Евробул тренинг“ ООДСофия
Срокът започва да тече от

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес. За горепосочения център ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на

Списък на ЦПО, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес-15.03.2016. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:
Лицензия200312152ЦПО към “Северна корона

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,
публикуваме името на центъра, който не е получил уведомително писмо на
посочения от него адрес, а именно Център за професионално обучение (ЦПО)
към „КОСТИНВЕСТ ИМПЕКС“ ЕООД, гр. Костенец, притежаващ лицензия №

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:
Лицензия № 200312103 на ЦПО към ЕТ “ПЕВИК Ваян – Виктория